Algorithmen der Bioinformatik

Informationen zu den Studiengängen BSc/MSc Bioinformatik

Begrüßung der Erstsemester BSc Bioinformatik Sommersemester 2021: Video, Folien

Welcome to first semester students in MSc Bioinformatics summer semester 2021: video, slides

Aufbau der Studiengänge BSc/MSc Bioinformatik 2021: Folien