Chinese Studies

Former Visiting Scholars

CHENG Sainan, Dr.
DENG Xiaonan, Prof. Dr.
FU, Ma, Prof. Dr.
GAO Xuan, M.A.
Golas, Peter, Prof. Dr.
HAN Shuifa, Prof. Dr.
HUO Renlong, M.A.
LI Chunyuan, Dr.
LIN Yiyi
LIU Qiang, Prof.
SHI Yunli, Prof.
SU Rongyu, Prof. Dr.
WANG Weijiang, Prof. Dr.
WANG Yuliang, Dr.
XING Taotao, Prof. Dr.
YANG Lihua, Prof. Dr.
YANG Yuda, Dr.
YU Ya-tzu, Prof. Dr.
ZHANG Hui, Prof. Dr.
ZHANG Xianglong, Prof. Dr.
ZHANG Xiaogui, Prof. Dr.
ZHANG Xuecheng, Prof. Dr.
ZHAO Sifang, Dr.
ZHENG Weiwei, Prof. Dr.