Algorithmen der Bioinformatik

Informationen zu den Studiengängen BSc/MSc Bioinformatik

Begrüßung der Erstsemester BSc Bioinformatik Wintersemester 2021/22: Video, Folien

Welcome to first semester students in MSc Bioinformatics Winter Semester 2021/22: video, slides

Aufbau der Studiengänge BSc/MSc Bioinformatik WS 2021/22: Folien