Zentrum für Molekularbiologie der Pflanzen (ZMBP)

ZMBP NEWS

15.12.2009

Wrzodek C, Schr̈oder A, Dräger A, Wanke D, Berendzen K, Kronfeld M, Harter K, Zell A (2009).

ModuleMaster: a new tool to decipher transcriptional regulatory networks. Biosystems, doi:10.1016/j.<strong>biosystems</strong>.2009.09.005.

Zurück