Zentrum für Molekularbiologie der Pflanzen (ZMBP)

ZMBP NEWS

07.04.2017

Xiuli Bi, Yingjuan Cheng, Bo Hu, Xiaoli Ma, Rui Wu, Jia-Wei Wang and Chang Liu. (2017)

Non-random domain organization of the Arabidopsis genome at the nuclear periphery. Genome Research doi:10.1101/gr.215186.116


Article

Zurück