Katholisch-Theologische Fakultät

Magister Theologiae (2010)

Bachelor of Arts - Hauptfach (2010)

Bachelor of Arts - Nebenfach (2010)

Lehramt an Gymnasien - Hauptfach (GymPO, Übergangs-MHB)

Lehramt an Gymnasien - Beifach (GymPO, Übergangs-MHB)

WProSozPädCare (Übergangs-MHB)