Chinese Studies

Personen / Staff

Foto: Jee-Un Kim, 26. Juli 2017

Lektor:innen / Language Teachers

HUANG Hsiao-Ting
MA Jun, M.A.
ZHOU Yi, M.A.

Sekretariat / Secretaries

Lehrbeauftragte / Part-Time Lecturers

WU Jianbo
Zhu-Mittag, Dan-wei

Professoren im Ruhestand / Retired Professors

Gastwissenschaftler:innen / Visiting Scholars